ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การจัดโครงการครั้งนี้รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมโครงการมีการกล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยนางสาวศิลารัตน์ อินภู่ กล่าวคำไหว้ครู โดย นางสาวเบญจวรรณ กันทะปิง และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อคณาจารย์ โดย นายสันติราษฐ์ กันศิริ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกันนี้มีตัวแทนนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชา มอบพานดอกไม้และพานธูปเทียนแด่ผู้บริหารตัวแทนคณาจารย์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง https://www.facebook.com/SMOHUSOC.LPRU เพื่อให้เกิดการรับรู้และเห็นภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม ที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเคารพหรือระลึกถึงและพึงปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด