ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การจัดโครงการครั้งนี้รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมโครงการมีการกล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยนางสาวศิลารัตน์ อินภู่ กล่าวคำไหว้ครู โดย นางสาวเบญจวรรณ กันทะปิง และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อคณาจารย์ โดย นายสันติราษฐ์ กันศิริ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกันนี้มีตัวแทนนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชา มอบพานดอกไม้และพานธูปเทียนแด่ผู้บริหารตัวแทนคณาจารย์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง https://www.facebook.com/SMOHUSOC.LPRU เพื่อให้เกิดการรับรู้และเห็นภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม ที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเคารพหรือระลึกถึงและพึงปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด