ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ onsite มีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมิน และดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา(ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรื่อง (กรรมการ) และนางสาวสิริลักษณ์ คนฉลาด (เลขานุการ) ณ ห้องประชุมเมธาทัพ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกันนี้ มีประธานสาขา ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินครั้งนี้ด้วย ข่าว: นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ: นางสาวเจนจิรา แก้วมณี

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด