ในวันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในงานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่รองศาสตาจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ และนางสมยงค์ ไชยยาสืบ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ความตั้งใจอุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนถึงวาระเกษียนอายุ โดยบรรยากาศภายในงานมีการจัดงานในรูปแบบ new normal เว้นระยะห่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด-19 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

More Husoc News


เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น”ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด