ในระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข โดยมีรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมิน และดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา(ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมพู (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ (กรรมการ) และนางสาวสิริลักษณ์ คนฉลาด (เลขานุการ) ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รูปแบบ onsite และรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Google Meet ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น”ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด