ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 52 รูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายแผน กายภาพและภาพลักษณ์องค์กร ตัวแทนคณบดีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางhttps://fb.watch/7cE7BAsdVJ/ ภายในงานมีการดำเนินกิจกรรมด้านการแข่งขันและการประกวด 1.ประกวดวงดนตรีสตริงโดยใช้คลิปวิดีโอ 2.การประกวดคลิปในหัวข้อการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีอังกฤษ 3.การแข่งขันทำคลิปวีดีโอแนะนำอาหารท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 4.การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปประเทศจีน 5.การตอบคำถามสังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 6.การประกวดวาดภาพ หัวข้อร่วมส่งกำลังใจในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จังหวัดลำปาง 7.การประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับการเมืองไทย 8.การแข่งขันบอร์ดเกมส์กฎหมาย 9.กิจกรรมอ่านฉันท์ประชันทำนองร้อยกรองไทย ด้านเสวนาและด้านการอบรม รูปแบบออนไลน์ 1.เสวนา เรื่องส้มป่อยป้อปู่เจ้า หอกู่ข่วงจ๊างงาม ทุนทางวัฒนธรรมของคนบ้านข่วงแม่ตาล 2.เสวนา เรื่องชะตากรรมท้องถิ่นไทย 3.อบรม “ความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กแอลดี การประเมิน การสอน และการวิจัย”กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการกิจกรรมด้านวิชาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกิจกรรมด้านวิชาการ/กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับประชาชนหรือองค์กรภายนอก รวมถึงการสอดแทรกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การจัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธร...อ่านต่อ

เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด