นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างหนังสือทำมือเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคารครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์(อาคาร52) ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยากรพิเศษจากทีมงานห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีอาจารย์นันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างานห้องสมุดเป็นผู้นำในครั้งนี้ อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาได้จัดอบรมการสร้างหนังสือทำมือให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการบูรณาการความรู้การสร้างสื่อเข้ากับรายวิชาอื่นๆในหลักสูตรสาขาวิชา รวมถึงการสร้างสื่อทำมือเพื่อพัฒนาถ่ายทอดการเรียนรู้ภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอกต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยได้รับเกียรติจาก ทีมงานห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีซึ่งประกอบด้วย คุณครูนันทนาพร วงศ์ยศ (หัวหน้างานห้องสมุด)คุณครูศศลักษณ์ เครือนันตา (ครูบรรณารักษ์)คุณครูรัตติพร เสาจินดารัตน์ (ครูบรรณารักษ์) คุณจันทร์แก้ว ใจเมือง (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) และ คุณธมลวรรณ ปวงคำ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มเล็ก(หนังสือทำมือ)ไว้ว่า หนังสือเล่มเล็ก เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งเสริมจินตนาการ สอดแทรกคุณธรรม เนื้อหาจะเป็นเรื่องที่ผู้แต่งสมมติขึ้นมาเอง และจัดทำเข้าเล่มหนังสือด้วยมือ หนังสือเล่มเล็กเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างเสริมมาจาก 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ศิลปะ และห้องสมุด นอกจากนี้วิทยากรยังได้อธิบายถึงส่วนสำคัญสำคัญของหนังสือเล่มเล็กไว้ว่า ต้องประกอบไปด้วย 6 ส่วน คือ เค้าโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก แก่นเรื่อง สำนวนภาษา และกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board)ยิ่งไปกว่านี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์การตัดสินการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคอีกด้วยช่วยให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้เห็นบรรยากาศและความสำคัญของการทำหนังสือในวิชาชีพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้น แม้จะเป็นการได้ทดลองทำหนังสือเล่มจิ๋วและการเขียน Story Board เบื้องต้น แต่ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาให้สำเร็จ ทำให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือด้านการเขียนบันเทิงคดีและการใช้ภาษาในการเขียนเรียบเรียงสมกับที่ได้เรียนในสาขาวิชาภาษาไทยได้อย่างแท้จริง “สำหรับการได้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาอย่างมาก ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในลักษณะของสื่อทำมือได้ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องได้ใช้อย่างแน่นอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” นางสาวมาลินีย์ สงวนนามหัวหน้านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ได้กล่าวปิดท้าย รายงานข่าว : นางสาวจิรัชญา กันธะวงศ์ ถ่ายภาพ : นางสาวจิรภิญญา คำเผ่า บรรณาธิการ : สืบชล พึงมณี

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด