รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ เกิดจากการประสานความร่วมมือของสาขาวิชา 14 สาขาวิชาของคณะฯได้แก่ สาขาวิชาดนตรี , สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ,สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) ,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์ , สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน,สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย ,สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ,สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท , สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.),สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) ภายใต้ความคิด "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น" โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม การนำเสนอผลงานบริการวิชาการและการแข่งแขันทักษะทางวิชาการมากมาย อาทิ การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านล้านนา, การแข่งขันวงดนตรีสริง, การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย "ยุวชนรุ่นใหม่สืบสานเพลงไทยลูกทุ่ง",คีตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน, การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย, การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง, การแข่งขันตอบปัญหามนุษย์เจ้าปัญหา, การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน, และการแข่งขันและสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งการวาดภาพวาดเส้นและประติมากรรม ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมออกร้านประจำบูธของแต่ละสาขาวิชา เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา และ การประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯที่ออกบริการชุมชุมถิ่น เช่น การแปรรูปขยะกับเทศบาลนาครัว ,การเลี้ยงไส้เดือน, การทำถ่านอัดแท่ง, การพัฒนาอาชีพของผู้สูงวัย, และสวนศิลป์ สานศาสตร์ BY HUSOCF FAMIILY ฯลฯ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรจากสถานศึกษา 46 แห่ง จาก 11 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำพูน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวกว่า 1,000 คน ซึ่งโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 จัดระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

More Husoc News


คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด