รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษา "กาสะลองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน “กาสะลองเกมส์”โดยนักศึกษาได้จัดขบวนพานพุ่ม ดอกไม้ ขบวนรณรงค์ลด เลิกการใช้โฟม ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม ราชภัฏรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชมรมธรรมชาติ สวยด้วยมือเรา ผ้าป่าขยะ และส่งนักกีฬาเข้าร่วม ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของ 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ และกิจกรรมช่วงกลางคืน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ในการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ “กาสะลองเกมส์” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถพิเศษ และมีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในกิจกรรมต่างๆในลำดับต่อไป

More Husoc News


โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการ "ช่อแก้ว...อ่านต่อ

ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำเรื่องไปราชการ (แบบ ปร.๑)...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด