รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษา "กาสะลองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน “กาสะลองเกมส์”โดยนักศึกษาได้จัดขบวนพานพุ่ม ดอกไม้ ขบวนรณรงค์ลด เลิกการใช้โฟม ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม ราชภัฏรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชมรมธรรมชาติ สวยด้วยมือเรา ผ้าป่าขยะ และส่งนักกีฬาเข้าร่วม ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของ 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ และกิจกรรมช่วงกลางคืน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ในการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ “กาสะลองเกมส์” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถพิเศษ และมีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในกิจกรรมต่างๆในลำดับต่อไป

More Husoc News


คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด