ข้อบังคับ

มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (มคอ.1)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

เล่ม-มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตฐานที่เกี่ยวข้อง-กรกฏาคม-2553 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548) สกอ.

เล่ม-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา-พ.ศ.-2558 สกอ.

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ.2554 (มคอ.1)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เรื่อง หลักการและวิธีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติตามกรอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ.2559

แบบฟอร์มพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร

-- ยังไม่มีข้อมูล --

-- ยังไม่มีข้อมูล --