ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ / งานวิจัย / งานวารสาร / สโมสรนักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
Card image cap

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน

สายตรงคณบดี

ภาพรวมค่าเฉลี่ย
ระดับความสุขของนักศึกษา

Happy

ค่าเฉลี่ยระดับความสุข: 67.54 %

ปฏิทินกิจกรรม