คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษา  ปีการศึกษา  2562
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รอบที่  1  ประเภทรับตรง  (โควตา)

1 พฤศจิกายน  2561  -  31  มกราคม  2562
4  -  28  กุมภาพันธ์  2562
-  รับสมัครและยื่นเอกสารออนไลน์
-  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครออนไลน์พร้อมประกาศผลคัดเลือก
-  (ถ้ามี) สอบวัดระดับความสามารถและสัมภาษณ์พร้อมประกาศผลคัดเลือก

หลักสูตร/สาขาวิชา
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
(ลำดับที่ 1)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาไทย
80
3
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาจีน
60
2
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : สาขาวิชาจะทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
60
5
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
60
0
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานจิตอาสาบริการชุมชน/บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาดนตรี
40
3
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครต้องมีทักษะความสามารถพื้นฐานทางดนตรีสากลอย่างน้อย
1 เครื่อง และ/หรือ มีทักษะการขับร้องเพลง
หมายเหตุ : สอบปฏิบัติเพื่อวัดทักษะความสามารถด้านดนตรีสากล
ของนักเรียนที่สนใจเรียนสาขาวิชาดนตรีทุกคน ทุกรอบการสมัคร
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  สาขาวิชานิติศาสตร์
100
6
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : สาขาวิชาจะสอบวัดทักษะการจับประัเด็น การตีความ
การเขียนบรรยายเพื่อจัดกลุ่มการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
40
6
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : จะต้องผ่านการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบที่เป็น
คณาจารย์ของสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
80
0
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
90
4
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร, โทรสาร (054-316-154)