คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 
  1. ขั้นตอนกรอกใบสมัคร     2     3     4  


  A : หลักสูตร/สาขาวิชาที่ต้องการศึกษา
ลำดับที่ 1 :  
ลำดับที่ 2 :  
ลำดับที่ 3 :  
  B : ข้อมูลส่วนบุคคล
เลขประจำตัวบัตรประชาชน :  
คำนำหน้าชื่อ :  
ชื่อ :  
นามสกุล :  
วัน/เดือน/ปีเกิด :  
  (วว/ดด/ปี ค.ศ.)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  
อีเมล :  
  C : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ :  
หมู่ที่ :  
จังหวัด :  
อำเภอ :  
ตำบล :  
รหัสไปรษณีย์ :  
  D : สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา :  
เกรดเฉลี่ย :  
สายที่จบ :  
โรงเรียน :  
จังหวัด :  
อำเภอ :  
ตำบล :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :  
  E : เอกสารประกอบการสมัคร image/pdf (อัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา)
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน :  
5 หรือ 6 ภาคเรียน    
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน :  
สำเนาทะเบียนบ้าน :  
 
      


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร, โทรสาร (054-316-154)