คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 

 

    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร, โทรสาร (054-316-154)