คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววศินี มณีทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกตั้งภายในคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาใหม่และเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในหมู่นักศึกษา โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาที่ผ่านการเลือกตั้งจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาพ/ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด