ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาคารสถานที่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือตัวแทนผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายในโครงการมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการเขียนแผนแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่” วิทยากรโดยอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำนักศึกษา ให้นักศึกษามีทักษะความรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนแผนและทราบถึงแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ : นายณัฐพงศ์ สัสสินทร

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด