นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมชมนาด (0935) อาคารราชภัฎ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธนากร สิริสุคันธา จากหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เปิดเผยว่าเมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาสาขาวิชาได้จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาที่จะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอกในภาคเรียนต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนากร สิริสุคันธา มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านได้ให้เคล็ดลับในการพัฒนาบุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพที่ดีควรเริ่มจากภายในสู่ภายนอกนักศึกษาจะต้องมองโลกในแง่ดีจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเพราะจะทำให้การใช้ชีวิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่าพยายามคิดลบเพราะทุกเรื่องและปัญหาที่เกิดขึ้นมาย่อมมีผลดีเสมอ การที่เราคิดบวกจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น มาดต้องตารูปลักษณ์ภายนอกดูดี วาจาต้องใจภูมิปัญญาดี สื่อความหมายดีภายในต้องเยี่ยมควบคุมอารมณ์ดีเปี่ยมด้วยจรรยาบรรยากาศภายในงานอบรมมีความเป็นกันเอง แฝงด้วยความสนุกไม่ตึงเครียด ทั้งนักศึกษาและวิทยากรมีการถามตอบถึงปัญหาในการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเองให้ดูดีขึ้น ทั้งนี้เพราะวิทยากรได้นำประสบการณ์จากการทำงานที่ต้องสัมพันธ์จากบุคคลหลายฝ่ายมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป “สำหรับการได้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความสำคัญของบุคลิกภายนอกและภายในที่สะท้อนตัวตนของเราในด้านต่างๆ แต่บางครั้งบุคลิกภายนอกและภายในอาจจะไม่สะท้อนตัวตนเราให้เห็นได้ทุกด้าน นอกจากจะเข้าไปเรียนรู้ไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงๆ ถึงจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้น” นางสาวจิรภิญญาคำเผ่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ได้กล่าวปิดท้าย รายงานข่าว : นางสาวสุพัฒตรา ใยแก้ว ถ่ายภาพ : นางสาวจิรัชญา กันธะวงศ์ บรรณาธิการ : สืบชล พึงมณี

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด