นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานณ ห้องประชุมชมนาด (0935) อาคารราชภัฎ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยากรโดย อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรนผู้สอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย เปิดเผยว่าเมื่อวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่ไปกับการบูรณาการเข้ากับรายวิชา ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2563 นี้ มีกิจกรรมที่ตนได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนถึง 3 กิจกรรมด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกในภาคเรียนถัดไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาได้รับเกียรติจาก อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษให้น่าสนใจสำหรับใช้ในการยื่นสมัครทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังได้ฝึกเขียน Resume ตามหลักสากลบรรยากาศในกิจกรรมการอบรมแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยเพราะวิทยากรมีความเป็นกันเองทำให้นักศึกษาผ่อนคลายและกล้าที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานอีกด้วย รายงานข่าว : นางสาวสิรินาถสารใจวงศ์ ถ่ายภาพ : นางสาวจิรัชญากันธะวงศ์ บรรณาธิการ : สืบชล พึงมณี

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด