คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดงาน และนายกิตติศักดิ์ เทียนยุทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้า รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ของสังคมและประเทศชาติ และการดำเนินโครงการคณะได้รับเกียรติจากคุณต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ : อบรมการเตรียมความพร้อมการเข้าทำงานของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการบรรยายพร้อม Workshop เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานโดยคุณธนันพัชญ์ พู่พุทธิพันธ์ จากบริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ และการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและประชาสัมพันธ์แหล่งสมัครงานของบัณฑิตโดยคุณฐาวร ผิวเณร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากจัดหางานจังหวัดลำปาง ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด