คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดงาน และนายกิตติศักดิ์ เทียนยุทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้า รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ของสังคมและประเทศชาติ และการดำเนินโครงการคณะได้รับเกียรติจากคุณต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ : อบรมการเตรียมความพร้อมการเข้าทำงานของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการบรรยายพร้อม Workshop เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานโดยคุณธนันพัชญ์ พู่พุทธิพันธ์ จากบริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ และการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและประชาสัมพันธ์แหล่งสมัครงานของบัณฑิตโดยคุณฐาวร ผิวเณร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากจัดหางานจังหวัดลำปาง ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด