เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารภายใน เป็นประธานดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในครั้งนี้

More Husoc News


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด