เมื่อ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการการจัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ ร่วมกล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 4. นางศิริพร ต๊ะตุ้ย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะจนครบอายุเกษียณ ซึ่งภายในงานประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการและคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ จากนั้นได้มีการแสดงรำอวยพร โดยสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานจำนวนมาก ภาพ/ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562...อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด