เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝายชะลอน้ำ” ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านนาบอน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทั้งหมดจำนวน 3 ฝาย โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี ในการนี้ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอขอบคุณทางผู้นำและประชาชนบ้านนาบอน ที่ค่อยช่วยเหลือให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย ภาพ : อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ข่าว : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

More Husoc News


โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562...อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด