ผศ.สุภาวดี ยาดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้่นปีที่ 3 จำนวน 42 คน สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอง ในเขตตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อศึกษาเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวรรณคดีมุขปาฐะของชาวไทยอง อันจะนำไปสู่การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านไทยองศึกษาต่อไป

More Husoc News


โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขันทักษะวิชาการ วิ...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการ "ช่อแก้ว...อ่านต่อ

ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำเรื่องไปราชการ (แบบ ปร.๑)...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด