งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มุ่งสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนศิษย์เก่า
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มุ่งสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนศิษย์เก่า
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มุ่งสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนศิษย์เก่า