การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหาร
 


รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดี


 


อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
รองคณบดี


อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
รองคณบดี
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา
รองคณบดี


นางสาวนิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
ผู้ช่วยคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ
ผู้ช่วยคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
ผู้ช่วยคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยคณบดี