บุคลากร

Professor

อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง
อาจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง
อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์
อาจารย์นิศาชล พรมดี