แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป จึงขอความกรุณาท่านกรุณาตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง


สิ่งที่แนบมาด้วย

เอกสาร

รูปภาพ