ด้วยใน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะรับนึกศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร


สิ่งที่แนบมาด้วย

เอกสาร

รูปภาพ