ประวัติความเป็นมา

History

สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การผลิตบัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ดำเนินการวิจัย การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสบการณ์ทางกฎหมายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ สาขาวิชานิติศาสตร์ดำเนินการภายใต้มาตรฐานของสภาวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชานิติศาสตร์มีห้องเรียนและมีห้องสมุดประจำสาขาวิชาที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีห้องศาลจำลองเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิธีการว่าความในศาล เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับการรับรองหลักสูตรนิติศาสตร์ และมาตรฐานการสอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ จากสภาทนายความ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจึงเทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรี นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง