หลักสูตร

Course

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรอ้างอิง สกอ. :
นิติศาสตรบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชา :
นิติศาสตร์
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทการเรียน :
โครงการปกติ
เวลาเรียน :
วันธรรมดา (เช้า)
สาขาวิชา(ไทย) :
นิติศาสตร์
สาขาวิชา(อังกฤษ) :
Laws
ชื่อปริญญา(ไทย) :
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา(อังกฤษ) :
Bachelor of Laws
จำนวนปีที่ศึกษา :
4 ปี (ตามหลักสูตร)
ภาค/ปีที่ีเริ่มรับเข้า :
1/2550
จำนวนภาคการศึกษาต่อปี :
2
จำนวน นศ. รับเข้าต่อปี :
100 คน
จำนวนหน่วยกิต :
145
เกรดเฉลี่ยต่ำสุด :
2.00
ภาษาที่ใช้ :
ภาษาไทย
สภาอนุมัติ :
8 กันยายน 2555
สกอ. รับรองหลักสูตร :
19 พฤศจิกายน 2555
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
8 กันยายน 2555
คณะกรรมการประจำหลักสูตร :
2.00