งานวิจัย / งานบริการวิชาการ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา


ศาสตร์แห่งความสงบเรียบร้อยของสังคมยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์


ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกฎหมายทั้งกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน และมีความเป็นเลิศทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุึณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

พันธกิจ


1.มีความรู้ทางกฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Professional)
2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (Practical)
3.เป็นนักนิติศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (Social Concern)