คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษา  ปีการศึกษา  2562
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รอบที่  1  ประเภทรับตรง  (โควตา)

1 พฤศจิกายน  2561  -  31  มกราคม  2562
(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 22 มี.ค. 2562)
4 กุมภาพันธ์  - 10 เมษายน 2562
(เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันที่ 19 เม.ย. 2562)
-  รับสมัครและยื่นเอกสารออนไลน์

-  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครออนไลน์พร้อมประกาศผลคัดเลือก
-  (ถ้ามี) สอบวัดระดับความสามารถและสัมภาษณ์พร้อมประกาศผลคัดเลือก

หลักสูตร/สาขาวิชา
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
(ลำดับที่ 1)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาไทย
80
16
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาจีน
60
21
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : สาขาวิชาจะทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
60
28
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
60
8
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานจิตอาสาบริการชุมชน/บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาดนตรี
40
16
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครต้องมีทักษะความสามารถพื้นฐานทางดนตรีสากลอย่างน้อย
1 เครื่อง และ/หรือ มีทักษะการขับร้องเพลง
หมายเหตุ : สอบปฏิบัติเพื่อวัดทักษะความสามารถด้านดนตรีสากล
ของนักเรียนที่สนใจเรียนสาขาวิชาดนตรีทุกคน ทุกรอบการสมัคร
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  สาขาวิชานิติศาสตร์
100
14
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : สาขาวิชาจะสอบวัดทักษะการจับประัเด็น การตีความ
การเขียนบรรยายเพื่อจัดกลุ่มการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
40
12
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : จะต้องผ่านการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบที่เป็น
คณาจารย์ของสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
80
3
ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
90
13
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร, โทรสาร (054-316-154)