จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5431 6154