ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศงดการลงคะแนนเลือกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรับสมัครกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา ครั้งที่ 2
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศการคัดเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรือง
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่งประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ........
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect"
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย"
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC International Conference
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 หัวข้อ มนุษย์ในโลกดิจิทัล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาทางมหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี
 • ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้และชื่อแอปพลิเคชั่น
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
 • สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่ององค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการ ภายในงานส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561)
 • ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ประจำอาคาร 9
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว(อัตรารายวัน) ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งทุนรัฐบาลออสเตรีย จำนวน 4 ประเภท
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 • BEC TERO ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย"รายการสมรภูมิไอเดีย
 • เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2562 (AITC 2019) จำนวน 33 หลักสูตร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สายวิชาการ 42 อัตรา สายสนับสนุน 33 อัตรา