ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา ครั้งที่ 2
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศการคัดเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง
 • เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 • รมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง : ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 256
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญร่วมเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6