ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศงดการลงคะแนนเลือกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรับสมัครกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา ครั้งที่ 2
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศการคัดเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 • งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
 • สวก. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล"
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • การเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ(ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์)
 • ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562
 • ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า ฟู๊ด แอนด์ โฮเทล ไทยแลนด์ 2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปหัตถกรรมอาเซียน"
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้และชื่อแอปพลิเคชั่น
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
 • สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่ององค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการ ภายในงานส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS 2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ระดับชาติ 2561
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน