ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศงดการลงคะแนนเลือกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรับสมัครกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา ครั้งที่ 2
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศการคัดเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
 • มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์"
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ"
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) แจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย และวารสารพิฆเนศวร์สาร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาทางมหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี
 • ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้และชื่อแอปพลิเคชั่น
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
 • สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่ององค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการ ภายในงานส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว(อัตรารายวัน) ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovation for Street Food
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 • บริษัท ทีวี บูรพา จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น โครงการ NCI SHORTFILM AWARD 2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมงานการแสดงละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ พญามังรายหลวง
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งาน GSPA NIDA เสวนาวิชาการสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 21"