เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัด การจัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570 ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิขาการ ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม ที่เน้นสร้างผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) และวิสาหกิจชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยาย จาก นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมเซรามิก บรรยายในเรื่องภาพรวมอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปาง อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ บรรยายในหัวข้อ “เซรามิกลำปาง ในบริบททางประวัติศาสตร์” และ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ได้ขึ้นบรรยายในเรื่องของ กรอบการจัดทำ SWOT Listing แผนแม่บท “Lampang Ceramic City” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

More Husoc News


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570...อ่านต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด