More Husoc News


โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการความรู้ของ(KM) ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ง...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนลงพื้นที่บริการวิชาการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด