ข่าว / เหตุการสำคัญ : หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น"

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยโครงการสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 8-9 มกราคม 2561วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรได้ดำเนินกิจกร

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร, อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน, คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์แล

คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us