นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 ประการ


1. นโยบายด้านองค์กร

1. จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนความเป็นอิสระในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. จัดให้มีการพัฒนากระบวนการสื่อสารในองค์กรเพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อวิธีการดำเนินงานตามหลักธรรมารภิบาลอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการดำินินงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ
5. จัดให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงาน การติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการกำกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อกรรมการบริหารคณะฯ และประชาคมคณะอย่างต่อเนื่อง


2. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล มีความกล้าหาญที่จะท้วงติงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ


3. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกพันธกิจของคณะให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพ
2. มุ่งเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


4. นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
2. สร้างความตระหนักในการตอบแทนสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า