อ่านข่าวด่วน!!    อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
 
 กิจกรรมคณะ
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 24-25 ส.ค. 2558
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดำเนินงานระดับหลักสูตร 28-29 พ.ค. 2558
    โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 5 13 ก.พ. 2558  [รายละเอียด...]
    โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558  [รายละเอียด...]
    โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "พลังและพลวัตวัฒนธรรมล้านนา" 30 ม.ค. 2558   [รายละเอียด...]
    กิจกรรมทั้งหมด...
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
    ประเมินการสอนออนไลน์ 2/2557
    ปฏิทินการศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ที่ปรึกษาออนไลน์
    ตารางสอน / ตารางเรียน / ตารางสอบ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
    ประกาศทุน/ประกวดแข่งขัน
 
 ข่าวมหาวิทยาลัย
    แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558
    แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
    กองพัฒนานักศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์การขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
    แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ปี 2558
    แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา
 หน่วยงานเครือข่าย
    ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา
    เครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา จ.ลำปาง
    สถาบันพระปกเกล้า
 แหล่งทุนวิจัย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
 แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย
    ThaiLIS - Thai Library Integrated System
    National Research Data Base: NRDB
 
 หน่วยงานภายใน(คณะ)
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะครุศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 หน่วยงานภายใน(สถาบัน/สำนัก)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 หน่วยงานภายใน(กอง)
    กองบริการการศึกษา
    กองนโยบายและแผน
    กองกลาง
    กองพัฒนานักศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154
    ออนไลน์  1  คน | เข้าเยี่ยมชม  56,345  ครั้ง