งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษา ประชาชน/บุคคลทั่วไป/เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นอัตลักษณ์ของบุคลากรและบัณฑิตของคณะ ให้บุคคลรู้จักการเสียสละร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งที่จะต้องให้มีจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้น ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ : นายคมกฤษณ์ คำแปงเชื้อ

More Husoc News


โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการ “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึก...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด