สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จ.ลำปาง

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์แบบล้านนาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ลานมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก (หน้ามิวเซียมลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับการบูรณาการในรายวิชาดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย ได้เข้าใจถึงวิธีคิดและวิธีการสร้างสรรค์ขบวนแห่โดยใช้ฐานคิดทางวัฒนธรรมมาใช้ในสถานการณ์จริง

ภาพประกอบข่าว


คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร 054-316-154 โทรสาร 0-5431-6154
E-mail:Husocfamily@gmail.com

Follow Us