วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ท้องถิ่น

...
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2563

2 กรกฎาคม 2563

...
งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10

7 กรกฎาคม 2563

...
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

18 มิถุนายน 2563

...
Account การใช้งาน MS Team & Google Classroom

31 พฤษภาคม 2563

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตลักษณ์บัณฑิต : บัณฑิตจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์

  • All
  • HUSOC
  • LPRU

HUSOC NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

HUSOC NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

LPRU NEWS

บริการนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา 2563

การเรียนการสอนออนไลน์

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน

ประเมินการสอนออนไลน์

ตารางสอบ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

ที่ปรึกษาออนไลน์

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

LPRU MIS


ร้อยละความสุขของนักศึกษา

Happy

ค่าเฉลี่ยระดับความสุข: 67.31 %


กิจกรรมเด่น

กิจกรรมย้อนหลัง
จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570

จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำแผนแม่บท "LAMPANG CERAMICS CITY" ประจำปี 2564 - 2570 ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

กิจกรรมให้ความรู้สาธิตการใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับแม่บ้าน วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แสดงความยินดี


เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปรัชญา

สหวิทยาการเพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ท้องถิ่น

ภารกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณทิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

ด้านการวิจัย

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

ด้านการบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการบริหารจัดการ

พัฒนาและสร้างเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน

รองคณบดี

อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์

รองคณบดี

อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวนิตยา เตวา

ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่อยู่

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

อีเมล

husoc@g.lpru.ac.th
husoc@hotmail.com

โทรศัพท์และโทรสาร

054-316-154