แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล/สารสนเทศบนเว็บไซต์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล/สารสนเทศบนเว็บไซต์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อนำผลมาปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาศนี้

รายการสอบถาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ข้อมูล/สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2. ข้อมูล/สารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3. ข้อมูล/สารสนเทศครอบคลุมทุกภารกิจ
4. ข้อมูล/สารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้
5. ข้อมูล/สารสนเทศตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6. มีการจัดข้อมูล/สารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่
7. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล/สารสนเทศน่าสนใจ
8. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/สารสนเทศ
9. สามารถเข้าถึงข้อมูล/สารสนเทศได้สะดวก
10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูล/สารสนเทศ