...
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

6 ต.ค. 2564 รูปแบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
...
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 ก.ย. 2564 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52

อ่านเพิ่มเติม
...
การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็น HUSOC Zero Waste ปีการศึกษา 2564

25 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการบริเวณอาคาร 02

อ่านเพิ่มเติม
...
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

29-30 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 รูปแบบ onsite และรูปแบบ online

อ่านเพิ่มเติม


หน่วยงานเครือข่าย : มน.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

- มน.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี