คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก > คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
ประธานกรรมการอ.สงัด หมื่นตาบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผศ.จริยา วิไลวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายต่อศักดิ์ ประคำทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
กรรมการจากคณาจารย์ประจำอ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
กรรมการจากคณาจารย์ประจำผศ.อัมฤตา สารธิวงค์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำอ.อัคจร แม๊ะบ้าน
กรรมการโดยตำแหน่งผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
กรรมการโดยตำแหน่งน.ส.นิตยา เตวา
เลขานุการ