ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณบดีและรองคณบดี


รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดี
ข้อความถึงคณบดี


อ.อัคจร แม๊ะบ้าน
รองคณบดีฝ่ายแผน กายภาพ และภาพลักษณ์องค์กร


ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา


อ.เทวฤทธิ์ วิญญา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผู้ช่วยคณบดี


อ.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.นิตยา มูลปินใจ
ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผู้ช่วยคณบดี