ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก > การจองห้องประชุม


1. ตรวจสอบห้องว่างผ่านระบบการจองห้องประชุม
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมหรือขอรับ ณ สำนักงานคณบดี
3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขออนุญาต
4. ยื่นแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สำนักงานคณบดี
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องว่าง
6. หัวหน้าสำนักงานคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. คณบดี/ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ
8. ตรวจสอบผลผ่านระบบการจองห้องประชุม