สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี
หน้าหลัก > สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Faculty of Humanities and Social Sciences
Lampang Rajabhat University
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
            1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                   - จำนวนรับต่อปี 60 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท
            2. สาขาวิชาภาษาจีน
                   - จำนวนรับต่อปี 40 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท
            3. สาขาวิชาภาษาไทย
                   - จำนวนรับต่อปี 40 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท
            4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
                   - จำนวนรับต่อปี 40 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท
            5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
                   - จำนวนรับต่อปี 60 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท

       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
            6. สาขาการเมืองและการปกครอง
                   - จำนวนรับต่อปี 60 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
            7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                   - จำนวนรับต่อปี 75 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
            8. สาขาวิชานิติศาสตร์
                   - จำนวนรับต่อปี 80 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 8,000 บาท

       หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
            9. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
                   - จำนวนรับต่อปี 40 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 8,000 บาท

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
            10. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
                   - จำนวนรับต่อปี 60 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท
            11. สาขาวิชาสังคมศึกษา
                   - จำนวนรับต่อปี 90 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 7,500 บาท
            12. สาขาวิชาดนตรี
                   - จำนวนรับต่อปี 40 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน 8,000 บาท


...

...

...

...