...
ไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565

21 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
...
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

19-20 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
...
คณบดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping

30 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
...
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

8 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
...
อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม ปีการศึกษา 2565

30-31 พ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
...
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

6 ต.ค. 2564 รูปแบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
...
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 ก.ย. 2564 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52

อ่านเพิ่มเติม
...
การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็น HUSOC Zero Waste ปีการศึกษา 2564

25 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการบริเวณอาคาร 02

อ่านเพิ่มเติม
...
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

29-30 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 รูปแบบ onsite และรูปแบบ online

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานเครือข่าย : มน.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

- มน.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี